TRC-NW400

آنژیوگرافی و فوندوس کمرا

بوسیله  TRC-NW400  دیگر نیازی به تزریق برای تصویر برداری نخواهد بود. تاپکان بوسیله این دستگاه وارد مرزهایی میشود که تنها عکسهای بسیار با کیفیت کلید ورود به آنها هستند.

ویژگی های کلی

True Colur Images

Small pupils

Space Saving design

User Friendliness

Direct DICOM

Stereo Photography

محصولات دیگر

30D

لنز ولک مدل 30D

SLT

لنز ولک مدل SLT

OCT Maestro 2

دستگاه توموگرافی چشمی تاپکان با طول موج 840 نانومتر مدل Maestro 2