TRC-NW400

آنژیوگرافی و فوندوس کمرا

بوسیله  TRC-NW400  دیگر نیازی به تزریق برای تصویر برداری نخواهد بود. تاپکان بوسیله این دستگاه وارد مرزهایی میشود که تنها عکسهای بسیار با کیفیت کلید ورود به آنها هستند.

ویژگی های کلی

True Colur Images

Small pupils

Space Saving design

User Friendliness

Direct DICOM

Stereo Photography

محصولات دیگر

90D

90D Volk 90D  مشهورترین لنز فوندوسکوپی است و تا به امروز استاندارد طلایی در اتاق های معاینه در سراسر جهان را از آن خود کرده است. مشخصات ساده 90D همراه با مشخصات اپتیکی، این لنز را به یک لنز عالی تبدیل کرده است. این لنز یک انتخاب مناسب برای معاینه عمومی و تصویربرداری از شبکیه…

28D

لنز ولک مدل 28D