محصولات دیگر

ALaddin Biometer

دستگاه بیومتری به همراه توپوگرافی تاپکان مدل Aladdin جهت تعیین لنزهای داخل چشمی

DRI OCT Triton Plus

دستگاه OCT تاپکان با طول 1050 نانومتر