محصولات دیگر

CT-1P, Non-contact tonometer

تونومتر غیر تماسی تاپکان مدل CT-1P همراه با پکیمتری برای اندازه گیری ضخامت قرنیه

CV-5000PRO, Vision tester

فوروپتر دیجیتال تاپکان مدل CV-5000 PRO