محصولات دیگر

SL-D701 slit lamp

فتو اسلیت لمپ تاپکان مدل SL-D701

OCT Maestro 2

دستگاه توموگرافی چشمی تاپکان با طول موج 840 نانومتر مدل Maestro 2