محصولات دیگر

ALaddin Biometer

دستگاه بیومتری به همراه توپوگرافی تاپکان مدل Aladdin جهت تعیین لنزهای داخل چشمی

ACP-8EM, Chart projector

چارت پروژکتور تاپکان مدل ACP-8