محصولات دیگر

KR-800 Kerato / Refractometer

اتوکراتورفرکتومتر تاپکان مدل KR-800 همراه با جوی استیک

CT-800, Non-contact tonometer

تونومتر غیر تماسی تاپکان مدل CT-800 مدل جوی استیک دار