محصولات دیگر

DRI OCT Triton Plus

دستگاه OCT تاپکان با طول 1050 نانومتر

OMS-800 OFFISS, Operation microscope

میکروسکوپ جراحی (آنتریور – پوستریور) تاپکان سری 800 مدل OMS-800 OFFISS