6Mirror

طراحی تماماً شیشه ای

  • 6 آینه کاملاً هماهنگ ، یک نمای پانوراما از قسمت قدامی ایجاد می کنند و نیاز به گونیوسکوپی را به حداقل می رسانند
زاویه آینه هابزرگنمایی تصویرمیزان بزرگنمایی نقطه اثر لیزرمیزان تماس
6 x 63°1.0x1.0x8.4 میلی متر

 

محصولات دیگر

20D

لنز ولک مدل 20D

KR-1, Kerato-refractometer

اتوکراتورفرکتومتر تماماً کامپیوتری تاپکان مدل KR-1

CT-1P, Non-contact tonometer

تونومتر غیر تماسی تاپکان مدل CT-1P همراه با پکیمتری برای اندازه گیری ضخامت قرنیه