محصولات دیگر

SL-D301 slit lamp

اسلیت لمپ تاپکان مدل SL-D301

6MIRROR

لنز ولک مدل 6MIRROR

DRI OCT Triton Plus

دستگاه OCT تاپکان با طول 1050 نانومتر