محصولات دیگر

OCT Maestro 2

دستگاه توموگرافی چشمی تاپکان با طول موج 840 نانومتر مدل Maestro 2

ACP-8EM, Chart projector

چارت پروژکتور تاپکان مدل ACP-8