محصولات دیگر

OCT Maestro 2

دستگاه توموگرافی چشمی تاپکان با طول موج 840 نانومتر مدل Maestro 2

OMS-800 PRO, Operation microscope

میکروسکوپ جراحی (آنتریور- پوستریور) تاپکان سری 800 مدل OMS-800 Standard