محصولات دیگر

SL-D301 slit lamp

اسلیت لمپ تاپکان مدل SL-D301

TRK-2P, Kerato-refractometer, tono-pachymeter

دستگاه چهارکاره تاپکان مدل TRK-2P که تونومتری، رفرکتومتری، کراتومتری و پکیمتری را در قالب یک دستگاه انجام می دهد