مروری بر تاریخ بایومتری و روند رشد تکنولوژی

این مقاله به برسی ابزارهای فعلی مورد استفاده و در بایومتری و انعکاس دلیل ورود با نسل جدید آنها می پردازد. اخیرا، فراگیرترین ابزار بایومتری جهت انتخاب لنزهای داخل چشمی در میان مراکز چشم پزشکی ایران ZEISS IOL Master 500 بوده است. چرا که هم دسترسی به HS Lenstar و خدمات آن به دلیل تحریم…

بررسی مکانسیم های جدید در بایومتری

این مقاله به بررسی روش های مبتنی بر نور در بایومتری و فرمول های مورد استفاده به همراه مقایسه آنها می پردازد. درباره ابزار Lenstar نیز علاوه بر توپوگرافی با 11 حلقه پلاسیدو، با اندازه گیری قطر لنز، طول اتاق قدامی، قطر مرکز قرنیه و طول اتاق خلفی قدامی و استفاده آنها در فرمول های…