محصولات دیگر

DC-4 Camera

دوربین DC4 مخصوص فتو اسلیت لمپ

OCT Maestro 2

دستگاه توموگرافی چشمی تاپکان با طول موج 840 نانومتر مدل Maestro 2