راهنمای مقایسه ای ابزار بایومتری

TOPCON Aladdin با HS Lenstar و ZEISS IOL Master 700

خرداد  1400

تدوین شده برای مراکز چشم پزشکی که برای رقابتی بودن تلاش می کنند

لازم به ذکر است که هر سه دستگاه مورد مقایسه در این بازبینی با کیفیت بوده و توسط تولید کنندگان معتبر ارایه می شوند، اما این مقایسه به شما کمک می کند تا با اشراف کلینیکی جامع تری از آنها، مناسب ترین راهکار را برای مرکز چشم پزشکی خود برگزینید.

aladdin4
2
1

مروری بر تاریخ بایومتری و رشد آن

این مقاله به برسی ابزارهای فعلی مورد استفاده و در بایومتری و انعکاس دلیل ورود با نسل جدید آنها می پردازد.
ابزار بایومتری چشمی اولتراسونیک A-Scan

بررسی مکانسیم های جدید در بایومتری

این مقاله به بررسی روش های مبتنی بر نور در بایومتری و فرمول های مورد استفاده به همراه مقایسه آنها می پردازد.

اینترفرامتری با نور با انسجام کم بایومتری تاپکان